Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - Wojciech Hasik | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Hasik
WYMIAR
11,3 MB
NAZWA PLIKU
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.pdf
ISBN
8661470263710

OPIS

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. „Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”. Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachAutorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF Sprawozdawczość sytuacji finansowej Sprawozdawczość wyników (dokonań) Sprawozdawczość jednostek powiązanych Sprawozdawczość w różnych branżach Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowościW pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej; korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów; wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy; przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16; ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych; wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy; wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach; kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń; pierwsze zastosowanie MSSF 9; wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych; ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:krótkoterminowych świadczeń pracowniczych, innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia; ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych; alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15; moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki; prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej; identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych; ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej; płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję; prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję; prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; połączenia jednostek gospodarczych; metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania; metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym; wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli; wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych; zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej; utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia; leasing w sprawozdaniu fi

Zobacz inne Ekonomia i biznes, najtańsze i najlepsze Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. „Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (...).

Podany minimalny zakres do sporządzenia sprawozdania finansowego, możliwe stosowanie innych tytułów załączników do sporządzenia sprawozdania niż podane w zaleceniach Książka Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej autorstwa Nita Bartłomiej, Hasik Wojciech , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie . Przeczytaj recenzję Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej .

POWIĄZANE KSIĄŻKI