System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postęp

System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postęp - ścielewski | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
ścielewski
WYMIAR
4,94 MB
NAZWA PLIKU
System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postęp.pdf
ISBN
9022145661721

OPIS

W tomie II w części pierwszej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono ogólne uregulowania przedmiotowego i podmiotowego zakresu postępowania administracyjnego, zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem norm proceduralnych znajdujących się także w innych ustawach, w tym. m.in.:przedmiot postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie, organy współdziałające w procesie wydawania decyzji, strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym, udział prokuratora oraz innych uczestników postępowania na prawach strony, udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym.Rozważania teoretyczne ilustrowane są orzecznictwem sądowym oraz bogatą literaturą przedmiotu. W książce uwzględniono zarówno zmiany prawne, które zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), jak i te, które są wynikiem następujących ustaw: z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650); z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544) oraz z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629). Autorami książki są pracownicy naukowi niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników administracji. Zainteresuje ponadto przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Prawo procesowe administracyjne. System prawa administracyjnego.

Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego.Wojciech Chróścielewski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Polskiego Postępowania Administracyjnego w Katedrze Postępowania… Książka „System Prawa Administracyjnego Procesowego.

POWIĄZANE KSIĄŻKI