Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz - Aleksandra Wilk | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Aleksandra Wilk
WYMIAR
3,60 MB
NAZWA PLIKU
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz.pdf
ISBN
7564386032991

OPIS

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie.Autorzy przedstawili m.in. takie zagadnienia jak:administracyjne problemy gmin w zakresie wspierania rodzin, które mają kłopoty w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, kwestie wynikające z realizowania przez powiaty i województwa pieczy zastępczej wykonywanej w formie rodzinnej i instytucjonalnej, administracyjne uwarunkowania postępowania adopcyjnego, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, usamodzielnianie osób opuszczających pieczę zastępczą. Komentarz do zawartych w ustawie regulacji prawnych oparty został na analizie poglądów doktryny prawniczej, bogatego orzecznictwa oraz aktów prawnych powiązanych z omawianą ustawą.W opracowaniuuwzględnione zostały zmiany ustawy dokonane do września 2015 r., przy czym analizie poddano także przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.Ponadto omówiono ostatnią nowelizację dotyczącą przyznania dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka.Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz organizacji pozarządowych. Będzie przydatna również sędziom sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekającym w sprawach pieczy zastępczej, radcom prawnym i adwokatom zajmującym się problemami rodziny.

Beck przygotowało komentarz omawiający praktykę stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w realiach funkcjonowania jednostek opieki społecznej. Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym ... Ebook Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk.

POWIĄZANE KSIĄŻKI