Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - Wojciech Dmoch | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Dmoch
WYMIAR
6,13 MB
NAZWA PLIKU
Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.pdf
ISBN
6049908736741

OPIS

Tematyka rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przedmiot licznych rozbieżności interpretacyjnych występujących zarówno pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi, jak i samymi sądami administracyjnymi. W publikacji omówiono zasady pozwalające na rozstrzyganiu o zaliczeniu konkretnych wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz innych niż bezpośrednio związane z przychodami, a także na określeniu daty poniesienia kosztów i rozliczaniu ich w czasie. Z książki dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowa wykładnia pojęć dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz zasad ich rozliczania w czasie. Zastosowanie jej przez podatników, organy podatkowe oraz sądy administracyjne może przyczynić się w praktyce do wyeliminowania sporów istniejących pomiędzy tymi podmiotami w zakresie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów. Opracowanie zawiera postulaty de lege ferenda w formie zaproponowanego przez autora gotowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawych będące wynikiem przeprowadzonej analizy i rozważań. Autor polemizuje z utrwaloną linią orzeczniczą NSA w zakresie definiowania pojęcia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami wskazując jednocześnie argumenty przemawiające za uznaniem tej linii za błędną. Stanowisko NSA uznające, że kosztem takim są wyłącznie koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie zasługuje na aprobatę, m.in. z uwagi na następujące przesłanki:pomijanie znaczenia językowego pojęć „zabezpieczyć” oraz „zachować”, uznanie, że moment potrącenia kosztu uzyskania przychodu przesądza o tym, czy mamy do czynienia z kosztem bezpośrednio związanym z przychodem albo kosztem innym niż bezpośrednio związany z przychodem, co wskazuje na zawodne wnioskowanie redukcyjne, gdzie z wniosku wynika przesłanka, pomijanie wykładni pojęcia kosztu bezpośrednio związanego z przychodami kładącego akcent na relację pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem, jako wyznacznik pozwalający na przyporządkowanie danego wydatku do grupy kosztów bezpośrednio związanych z przychodami lub innych niż bezpośrednio związane z przychodami.W książce znajdziesz m.in.:potrzebę i pożądane kierunki zmian w zakresie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów, miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w polskim systemie prawnym i systemie podatkowym, rolę orzecznictwa sądów administracyjnych w wykładni i stosowaniu prawa podatkowego, konstrukcję definicji przychodów i kosztów uzyskania przychodów, zasady i sposoby dokumentowania poniesienia kosztu uzyskania przychodu, kontrowersje w zakresie znaczenia pojęć kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz innych niż bezpośrednio związane z przychodami, dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, relację podatku dochodowego od osób prawnych do rachunkowości, rozliczanie w czasie wybranych kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem dłużnym.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, a także księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów prawa i administracji.

86-88 części G formularza (wersja 26). Część G formularza PIT-11.

Przekonaj się sam! Potrącalność kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art.

POWIĄZANE KSIĄŻKI